Konkurs “Moje niezapomniane wesele w Serenadzie”

Regulamin konkursu “Moje niezapomniane wesele w Villa Serenada”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady przeprowadzenia konkursu “Moje niezapomniane wesele w Serenadzie” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Firma Handlowo-Usługowa Beata Klęczar
ul. Główna 231 A, 32-608 Osiek
Nip: 549-158-26-22 Regon: 356457169
3. Konkurs jest realizowany w terminie od 1.12.2021 do 1.01.2022
4. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora https://villaserenada.pl/facebook/konkurs/
5. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu. Akceptacja następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej w formie elektronicznej, w terminie przewidzianym w Harmonogramie. Osoby, które zaakceptowały Regulamin zwane są dalej „Uczestnikami” Konkursu. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest także ze zgodą na publikowanie na fanpage’u Organizatora nadesłanych odpowiedzi.

WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs ma na celu promocję firmy Organizatora oraz Villi Serenady, poprzez nagrodzenie Pary Młodej, która świętowała swoje wesele w wyżej wymienionej przestrzeni.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która obserwuje profil Villi Serenady na portalu Facebook.com lub która zaznaczyła na profilu https://www.facebook.com/serenadaosiek „lubię to”, a także której przyjęcie weselne odbyło się w Villi Serenada w roku 2021.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Udział w konkursie polega na:
Publikacji fotografii z przyjęcia weselnego, które odbyło się w Villi Serenada oraz przedstawiającego dowolną scenę, wraz z zameldowaniem w Villi Serenada (https://www.facebook.com/serenadaosiek) na swoim prywatnym profilu na platformie społecznościowej Facebook.com oraz nadesłaniu fotografii lub filmu na adres mailowy p.zydzik@czasnamolo.pl
5. Nagrodą w konkursie jest romantyczna kolacja w restauracji MOLO dla pary, która wyprawiła swoje wesele w Villi Serenada w roku 2021. Otrzymuje ją jedna para, której fotografia lub film została wybrana w konkursie przez jury w składzie: Beata Klęczar, Joanna Cinal, Anna Jędrzejowska, Paulina Żydzik.
6. Z chwilą przesłania pracy konkursowej zgodnej z pkt 4, Uczestnik oświadcza iż:
a) praca konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad lub obciążeń prawnych, w tym zwłaszcza nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich
b) posiada pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do pracy konkursowej
c) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie treści utrwalonej w ramach pracy konkursowej na stronach internetowych związanych z Konkursem lub Organizatorem, w tym zwłaszcza w serwisie Facebook.com https://www.facebook.com/serenadaosiek
7. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik:
udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej pracy konkursowej;
c) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej.
8. Zwycięska praca konkursowa oraz inne, wybrane przez Organizatora, zostaną opublikowane przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/serenadaosiek po uprzedniej weryfikacji ich zgodności z Regulaminem i tematem konkursu.

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.12.2021. Począwszy od ogłoszenia Konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/serenadaosiek możliwe jest zgłaszanie prac konkursowych, poprzez opublikowanie na swoim profilu fotografii z wesela w Serenadzie, które odbyło się w roku 2021 oraz “zameldowanie się”, a także wysłanie zdjęcia na adres mailowy p.zydzik@czasnamolo.pl
2. Termin zgłaszania prac trwa od 1.12.2021 do 1.01.2022 , do północy.
3. Jury obraduje w dniach 3.01.2022-7.01.2022.
4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage’u https://www.facebook.com/serenadaosiek 8.01.2022

NAGRODA

1. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonuje Jury powołane przez Organizatora na podstawie własnego uznania, kierując się zgodnością prac z tematyką Konkursu oraz ich poziomem artystycznym.
2. Nagrodą w konkursie jest romantyczna kolacja w restauracji MOLO dla Pary w kwocie 200,00zł, która świętowała swoje wesele w Villi Serenada w roku 2021, nadesłała fotografię lub film oraz spełniła inne wymogi postawione w konkursie. Zwycięzcę wyłania jury w składzie: Beata Klęczar, Joanna Cinal, Anna Jędrzejowska, Paulina Żydzik.
3. Jeden Użytkownik może zgłosić jedną pracę konkursową.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
8. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/serenadaosiek. W celu odebrania nagrody zobowiązany jest do kontaktu w formie wiadomości prywatnej (poprzez e-mail lub messenger) w terminie maksymalnie 7 dni od dnia ogłoszenia jego wygranej.
9. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę wyłonioną przez Jury. Zostaje ona o tym poinformowana za pośrednictwem wiadomości prywatnej (messenger).
10. Laureat może zrealizować swoją nagrodę do końca kwietnia 2022 roku. Po tym czasie traci ona swoją ważność.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Firma Handlowo-Usługowa Beata Klęczar
ul. Główna 231 A, 32-608 Osiek
Nip: 549-158-26-22 Regon: 356457169
2. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).
3. Każdy z Uczestników konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także zażądania ich usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania – z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych wcześniej przez Uczestników. W przypadku wprowadzenia zmian, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu na fanpage’u https://www.facebook.com/serenadaosiek
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z konkursu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu.
4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.